ولتاژ ورودی 5 الی 35 ولت

دقت کنید مثبت و منفی ولتاژ ورودی روی برد نوشته شده و به رنگ سیم ها دقت نکنید و فقط بر اساس نوشته روی برد ولتاژ آدابتور یا باتری را وصل کنید